Za tekst podstawowy, ostateczny i obowiązujący niniejszego regulaminu

uznaje się wyłącznie jego poniższą wersję polskojęzyczną

                                                               

I. WARUNKI  OGÓLNE

 

 1. V Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars et Gloria” organizowany jest przez Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
 2. Piąta edycja konkursu odbędzie się w trzech etapach w następujących terminach:
I etap:     10 marca 2023 r.              – ONLINE, na podstawie nagrań DVD

II etap:           12-13 kwietnia 2023 r.         – STACJONARNIE, w siedzibie Organizatora

III etap:         14 kwietnia 2023 r.               – STACJONARNIE, w siedzibie Organizatora

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:

Kategoria I: uczniowie i absolwenci klas wokalnych szkół muzycznych II. stopnia, wyłączając studentów wokalistyki z uczelni wyższych,

Kategoria II: studenci studiów wokalnych I. stopnia (studia licencjackie),

Kategoria III: studenci i absolwenci studiów wokalnych II. stopnia (studia magisterskie),         urodzeni po 31.03.1988 r.

            Laureaci głównych nagród poprzednich edycji konkursu mogą wziąć udział w kolejnej edycji pod warunkiem zmiany kategorii na wyższą oraz pod warunkiem przygotowania zupełnie nowego repertuaru.

 1. Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu o wpisaniu na listę uczestników konkursu po spełnieniu do dnia 28.02.2023r. (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z opłatą konkursową) następujących warunków:

– poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej /wraz z oświadczeniem/ umieszczonej na stronie konkursu (www.arsetgloria.pl) oraz nadesłanie pocztą elektroniczną podpisanej kopii tego dokumentu na adres organizatora głównego: [email protected] do dnia 28.02.2023 r.

– uiszczenie wpisowego (w odpowiedniej wysokości wskazanej w ust. 5) na konto bankowe Akademii Muzycznej w Katowicach: ING Bank Śląski O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875; dopisek: „Ars et Gloria 2023” do dnia 28.02.2023 r.

 1. Wpisowe dla poszczególnych kategorii uczestników wynosi:

Kategoria I:    z własnym pianistą: 150 zł; z pianistą konkursowym w II i III etapie: 200 zł.

Kategoria II:   z własnym pianistą: 200 zł; z pianistą konkursowym w II i III etapie: 250 zł.

Kategoria III:  z własnym pianistą: 250 zł; z pianistą konkursowym w II i III etapie: 300 zł.

 1. Rezygnacja z udziału w konkursie wraz ze zwrotem kwoty wpisowego oraz dokonywanie zmian w repertuarze konkursowym będą możliwe wyłącznie do 05.03.2023r.
 2. Uczestnik konkursu występujący z prośbą o współpracę z pianistą konkursowym podczas II i III etapu Konkursu, po uiszczeniu stosowniej opłaty (porównaj punkt 5 regulaminu) zobowiązuje się do:

– nadesłania papierowej kopii nut /odpowiednio uporządkowanych oraz podpisanych przez uczestnika/ na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33; z dopiskiem: „Ars et Gloria 2023 – Nuty”; w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie nadesłane materiały nie zostaną zwrócone;

– nawiązania kontaktu z pianistą konkursowym wskazanym przez organizatorów i umówienia terminu ewentualnych prób.

Nie ma możliwości współpracy z pianistą konkursowym podczas I etapu konkursu.

 1. Koszty pobytu i podróży pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

 1. ZAKWATEROWANIE

 

 1. Organizator nie zapewnia ani zakwaterowania ani wyżywienia uczestnikom konkursu oraz ich pianistom. Uczestnicy mogą odpłatnie skorzysta

 z bazy noclegowej Domu Studenta „Parnas” Akademii Muzycznej (rezerwacja miejsc na hasło: „Ars et Gloria 2023”) oraz usług gastronomicznych Restauracji „Bajlaga” w gmachu głównym AM w Katowicach.

 

III. NAGRODY

 1. Przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

NAGRODY GŁÓWNE /kwoty brutto/

Kategoria I                            Kategoria II                          Kategoria III                       

I – 2500 zł                              I – 4000 zł                              I – 6000 zł

II – 1750 zł                             II – 3000 zł                             II – 5000 zł

III – 1000 zł                           III – 2000 zł                           III – 4000 zł

Wyróżnienia:                        Wyróżnienia:                        Wyróżnienia:

I, II, III                                  I, II, III                                   I, II, III

 

NAGRODY DODATKOWE

Prof. dra hab. Jarosława Bręka, AM Poznań,

            – udział w koncercie festiwalowym;

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa,

            – udział w festiwalowym koncercie sakralnym;

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego,

            – udział w koncercie filharmonicznym;

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej, Roberta Wasilewskiego,

– udział w koncercie filharmonicznym;

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec,

             – udział w koncercie filharmonicznym;

Dyrektora Prof. dra hab. Piotra Sułkowskiego,

            – udział w koncercie filharmonicznym;

Dyrektora Filharmonii Opolskiej Przemysława Neumanna,

            – udział w koncercie filharmonicznym;

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu sakralnego;

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu polskiego;

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu XX-XXI. wieku.

 1. Jury konkursu zastrzega sobie prawo zmiany ilości nagród głównych i wyróżnień (np. ex aequo). Suma nagród głównych oraz ich wysokość w każdej kategorii nie może ulec zmianie w stosunku do kwot ogłoszonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przewidziano także nagrody pieniężne dla wyróżniających się pianistów-akompaniatorów. Ich wysokość i ilość zostanie podana przy ogłoszeniu wyników konkursu.

 1. PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. 1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, każdy z uczestników:
 2. wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć z jego wizerunkiem w czasie Konkursu, na ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
 3. udziela nieodpłatnie Organizatorom Konkursu prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych swych wykonań w trakcie Konkursu na następujących polach eksploatacji:
 4. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku
  i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz / lub DVD lub innych nośnikach,     wyłącznie w celach niekomercyjnych,
 5. b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono, do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 6. c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w literze b – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wykonania na wybranych stronach internetowych,
 7. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

            13.2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Przesłanie karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją jego zapisów.

            13.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP                      i przeciwpożarowych, obowiązujących w budynkach Akademii.

            13.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do stosowania się do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i przestrzegania przepisów, mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2.

 

 1. PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

 1. Wykonawców będzie oceniać Jury w następującym składzie:

/ostateczny skład Jury zostanie podany w późniejszym terminie/

 1. Jury będzie oceniać występy uczestników w skali od 0 do 25 punktów. Werdykt Jury jest ostateczny, nieodwołalny i niezaskarżalny; obrady oraz protokoły z nich są tajne.
 2. Ostateczny harmonogram przesłuchań konkursowych II i III etapu oraz porządek prezentacji uczestników zostaną ustalone po losowaniu kolejności osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu 10.03.2023 r. podczas obrad jury. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie konkursu w dniu 15.03.2023 r. wraz z ostateczną listą i kolejnością występu uczestników.

            W szczególnych sytuacjach Jury zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian w kolejności występowania uczestników konkursu.

            Oto harmonogram konkursu:

10.03.2023 – piątek                 I etapu konkursu – ONLINEPrzesłuchania nagrań DVD

                                               22.00 Ogłoszenie wyników I etapu – www.arsetgloria.pl

12.04.2023 – środa                  Przesłuchania II etapu konkursu – Aula AM

                                               10.00 – 13.00

                                               14.00 – 17.00

                                               18.00 – 21.00

13.04.2023 – czwartek             Przesłuchania II etapu konkursu – Aula AM

                                               10.00 – 13.00

                                               14.00 – 17.00

                                               18.00 – 21.00

                                               22.00 – 23.00: Ogłoszenie wyników II etapu konkursu

14.04.2023 – piątek                 Przesłuchania III etapu konkursu – Aula AM

                                               10.00 – 15.00

                                               16.00 – 17.00: Ogłoszenie listy laureatów konkursu

17.00 – 19.00: Konsultacje uczestników z Jurorami konkursu

                                               19.00 – 21.00: Ogłoszenie końcowych wyników konkursu

                                                                       i Koncert Laureatów – Aula AM

 1. Kolejność przesłuchań w III etapie konkursu będzie zgodna z kolejnością II etapu konkursu po pominięciu uczestników niezakwalifikowanych do III etapu.
 2. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu mają obowiązek zgłosić się osobiście w recepcji konkursu (Patio budynku głównego AM) w dniu rozpoczęcia prezentacji konkursowej (12.03.2023 r.), najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym czasem występu.
 3. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikowi II i III etapu konkursu salę do rozśpiewania i zmiany garderoby w dniu występu na pół godziny przed planowanym występem. Próby akustycznej przed występem w sali przesłuchań konkursowych nie przewiduje się.

 1. KONCERT LAUREATÓW

 

 1. Wszyscy laureaci konkursu zobowiązani są do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów 14.04.2023 r. i do wykonania wówczas utworów wskazanych przez Jury.
 2. Rezygnacja z występu w koncercie laureatów (bez uzyskania zgody organizatora konkursu) pociąga za sobą jednoczesną rezygnację laureata z przyznanych mu tytułów i nagród w tym konkursie.

VII. REPERTUAR

 

 1. Organizator zarządza przeprowadzenie I etapu konkursu metodą online. W tym celu uczestnik powinien przygotować odpowiednie nagranie DVD repertuaru konkursowego, zarejestrować w odpowiednim formacie oraz umieścić pod wybranym przez siebie adresem na Youtube, a wspomniany adres umieścić w karcie zgłoszeniowej konkursu        i przesłać na adres [email protected]  do dnia 28.02.2023 r.

            II i III etap konkursu odbędzie się stacjonarnie w AM w Katowicach w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.

            Nagranie z towarzyszeniem pianisty-akompaniatora oprócz możliwie najlepszej jakości dźwięku powinno być także bez zarzutu co do jakości obrazu. Przy odpowiednim oświetleniu kamera powinna rejestrować całą sylwetkę wokalisty w sposób ciągły, nieprzerwany, bez jakiegokolwiek cięcia i montażu wizji czy fonii podczas rejestracji wszystkich utworów danego etapu (jeden zapis całego I etapu konkursu bez wyłączania kamery między utworami, z zachowaniem stosownej przerwy między poszczególnymi utworami, jak podczas konkursowego występu na żywo). Nagrania montowane od strony obrazu lub dźwięku będą dyskwalifikowane.

            Nagrania powinny być opisane nazwiskami i imionami wykonawców oraz zawierać informację na temat wykonywanego repertuaru (np. J.S. Bach. Aria Deposuit potentes                     z „Magnificat”; lub: S. Moniuszko. Na skrzydłach pieśni; lub: G. Puccini. Aria Liu Signore, ascolta z (I) opery “Turandot”).

            Obowiązuje następujący repertuar konkursowy:

Etap I: 10.03.2023 r. – ONLINE – czas trwania prezentacji: do 15 minut

dowolny utwór sakralny

– pieśń lub aria barokowa bądź klasyczna

– dowolna aria operowa lub oratoryjno-kantatowa

/utwory powinny być wykonane przynajmniej w dwóch różnych językach/

Etap II: 12-13.04.2023 r. – STACJONARNIE – czas trwania prezentacji: do 15 minut

– sakralny artystyczny utwór Maryjny

– dowolna aria oratoryjna lub operowa

– dowolny utwór wokalny skomponowany w XX-XXI w.

Etap III: 14.04.2023 r. – STACJONARNIE – czas trwania prezentacji: do 10 minut

– utwór dowolny / można powtórzyć utwór z I etapu konkursu

– aria operowa lub oratoryjno-kantatowa / inna niż w I i II etapie konkursu

 1. W każdym etapie konkursu Uczestnik prezentuje utwory, których łączne wykonanie nie może przekroczyć czasu wskazanego powyżej. Przekroczenie czasu prezentacji może skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu.

            Uczestnik konkursu wykonuje wszystkie utwory z pamięci, zarówno podczas nagrań, przesłuchań konkursowych oraz podczas koncertów laureatów. O kolejności wykonywanych utworów decyduje uczestnik.

 1. Arie oratoryjno-kantatowe i operowe muszą być wykonywane wyłączniew oryginalnych tonacjach z zachowaniem właściwego języka kompozycji i rodzaju głosu wykonawcy. Pieśni można wykonywać w dowolnych tonacjach i tłumaczeniach, chyba że organizator wyraźne wskazał język prezentacji utworu.

 

 

 

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU

            Adres kontaktowy konkursu:

„Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2023”

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego  w Katowicach

40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33

www.arsetgloria.pl

Konto konkursu:

Posiadacz konta: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

BANK:           ING Bank Śląski O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

IBAN:             PL 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

SWIFT ING: INGBPLPW

Tytuł wpłaty: „Ars et Gloria 2023”

            Zespół organizacyjny konkursu:

prof. dr hab. Ewa Biegas, Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM

tel. (+48)501-009-143;e-mail: [email protected] /auf deutsch/

 

dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM

tel. (+48)604-484-003; e-mail: [email protected]

           

dr Katarzyna Ćwiek – sekretarz Jury

tel. (+48)724-466-480; e-mail: [email protected]  /in english/

            Sekretariat konkursu i Jury:

dr Katarzyna Ćwiek

tel. (+48)724-466-480; e-mail: [email protected] /in english/

 

dr Anna Noworzyn-Sławińska

tel. (+48) 607-437-573; e-mail: [email protected]