I. WARUNKI OGÓLNE

1. III Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej organizowany jest przez Instytut Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

2. Trzecia edycja konkursu odbędzie się w terminie 2-6 stycznia 2019 r. w Akademii Muzycznej w Katowicach.

3. Uczestnikami konkursu mogą być:

Kategoria I: uczniowie klas wokalnych szkół muzycznych II. stopnia, urodzeni po 31.12.1993 r.

Kategoria II: studenci studiów wokalnych I. stopnia (studia licencjackie), urodzeni po 31.12.1988 r.

Kategoria III: studenci i absolwenci studiów wokalnych II. stopnia (studia magisterskie), urodzeni po 31.12.1983 r.

Laureaci głównych nagród poprzednich edycji konkursu mogą wziąć udział w kolejnej edycji pod warunkiem zmiany kategorii na wyższą oraz pod warunkiem przygotowania zupełnie nowego repertuaru.

4. Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o wpisaniu na listę uczestników konkursu po spełnieniu do dnia 30.11.2018 r. (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń) następujących warunków:

– poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej umieszczonej na stronie konkursu (www.arsetgloria.pl) oraz nadesłanie pocztą elektroniczną podpisanej kopii tego dokumentu na adres organizatora głównego: [email protected]

– uiszczenie wpisowego (w odpowiedniej wysokości) na konto bankowe Akademii Muzycznej w Katowicach: ING Bank Śląski O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875; dopisek: „Ars et Gloria 2019”

5. Wpisowe dla poszczególnych kategorii uczestników wynosi:

Kategoria I: z własnym pianistą: 100 zł; z pianistą konkursowym: 150 zł.

Kategoria II: z własnym pianistą: 150 zł; z pianistą konkursowym: 200 zł.

Kategoria III: z własnym pianistą: 200 zł; z pianistą konkursowym: 250 zł.

6. Rezygnacja z udziału w konkursie wraz ze zwrotem pełnej kwoty wpisowego oraz dokonywanie zmian w repertuarze konkursowym będą możliwe wyłącznie do 10.12.2018 r.

7. Uczestnik konkursu występujący z prośbą o współpracę z pianistą konkursowym po uiszczeniu stosowniej opłaty (porównaj punkt 5 regulaminu) zobowiązuje się do:

– nadesłania papierowej kopii nut /odpowiednio uporządkowanych oraz podpisanych przez uczestnika/ na adres: Akademia Muzyczna, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33; z dopiskiem: „Ars et Gloria 2019 – Nuty”; w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie nadesłane materiały nie zostaną zwrócone;

– nawiązania kontaktu z pianistą konkursowym wskazanym przez organizatorów i umówienia terminu ewentualnych prób przed rozpoczęciem konkursu.

8. Koszty pobytu i podróży pokrywają sami uczestnicy. Strona2

II. ZAKWATEROWANIE

9. Organizatorzy nie zapewnianą ani zakwaterowania ani wyżywienia uczestnikom konkursu oraz ich pianistom. Sugerują jedynie korzystanie z bazy noclegowej Domu Studenta „Parnas” Akademii Muzycznej (rezerwacja miejsc na hasło: „Ars et Gloria 2019”) oraz usług gastronomicznych Restauracji „Akolada” w gmachu głównym AM w Katowicach.

III. NAGRODY

10. Przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

NAGRODY GŁÓWNE /kwoty brutto/

Kategoria I Kategoria II Kategoria III

I – 2500 zł I – 4000 zł I – 7000 zł

II – 2000 zł II – 3000 zł II – 5000 zł

III – 1500 zł III – 2000 zł III – 3000 zł

NAGRODY DODATKOWE

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu sakralnego

– występ na Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie kolędy lub pastorałki polskiej

– występ na Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie arii operowej

– występ na Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki

– występ na Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Grupy Wokalnej Księży Solistów „Servi Domini Cantores”

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Dra hab. Jarosława Bręka, AM Poznań

– udział w koncercie festiwalowym

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektor IPiUM „Silesia” w Katowicach, Ewy Kafel

– udział w koncercie promocyjnym w Sali Kameralnej NOSPR

Dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, Michała Klauzy

– udział w koncercie z orkiestrą

Dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii w Ostrawie, Jana Žemli

– udział w koncercie filharmonicznym

11. Jury konkursu zastrzega sobie prawo zmiany ilości nagród głównych i wyróżnień (np. ex aequo). Suma nagród głównych oraz ich wysokość w każdej kategorii nie może ulec zmianie w stosunku do kwot ogłoszonych w niniejszym regulaminie.

12. Przewidziano także nagrody pieniężne dla wyróżniających się pianistów-akompaniatorów. Ich wysokość i ilość zostanie podana przy ogłoszeniu wyników konkursu. Strona3

IV. PRAWA AUTORSKIE

13. Uczestnik konkursu oraz jego pianista przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawo do: rejestrowania, transmitowania przez media oraz rozpowszechniania nagrań swoich wystąpień publicznych, zarówno podczas przesłuchań konkursowych jak również podczas koncertów laureatów. Uczestnik konkursu oraz jego pianista udzielają także organizatorowi konkursu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji uczestników na potrzeby organizacji konkursu.

V. PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

14. Wykonawców będzie oceniać Jury w następującym składzie:

/ostateczny skład Jury zostanie podany w późniejszym terminie/

15. Jury będzie oceniać występy uczestników w skali od 0 do 25 punktów. Werdykt Jury jest ostateczny, nieodwołalny i niezaskarżalny; obrady oraz protokoły z nich są tajne.

16. Ostateczny harmonogram przesłuchań konkursowych oraz porządek prezentacji uczestników zostaną podane po losowaniu kolejności podczas spotkania organizatorów, jurorów oraz uczestników konkursu 20.12.2018 r. o godz. 14.00. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie konkursu wraz z ostateczną listą i kolejnością występu uczestników.

W szczególnych sytuacjach Jury zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian w kolejności występowania uczestników konkursu. Oto harmonogram konkursu:

2.01.2019 – środa Przesłuchania I etapu konkursu, część I – Aula

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

18.00 – 21.00

3.01.2019 – czwartek Przesłuchania I etapu konkursu, część II – Aula

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

18.00 – 21.00

22.00 – 23.00 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu – Patio

4.01.2019 – piątek Przesłuchania II etapu konkursu – Aula

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

18.00 – 21.00

22.00 – 23.00 Ogłoszenie wyników konkursu – Patio

5.01.2019 – sobota 11.00 – 13.00: Konsultacje uczestników z Jurorami konkursu

14.00 – 17.00: Próby do koncertu laureatów – Sala Koncertowa

18.00 – 20.00: Koncert laureatów w AM – Sala Koncertowa

6.01.2019 – niedziela 15.00 – 16.00: Koncert laureatów w Chorzowie

kościół pw. św. Jadwigi, ul. Wolności 51

19.00 – 20.00: Koncert laureatów w Zabrzu

kościół pw. św. Andrzeja, ul. Wolności 196

Każdy laureat wystąpi w koncercie sobotnim oraz tylko w jednym koncercie niedzielnym. Strona4

17. Kolejność przesłuchań w II etapie konkursu będzie zgodna z kolejnością I etapu konkursu po pominięciu uczestników niezakwalifikowanych do II etapu.

18. Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie mają obowiązek zgłosić się osobiście w recepcji konkursu (Patio budynku głównego AM) w dniu poprzedzającym rozpoczęcie konkursu w godzinach 15.00-21.00 lub w dniu rozpoczęcia prezentacji konkursowej, najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym czasem występu.

19. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikowi salę do rozśpiewania i zmiany garderoby w dniu występu na pół godziny przed planowanym występem. Próby akustycznej przed występem w sali przesłuchań konkursowych nie przewiduje się.

VI. KONCERT LAUREATÓW

20. Wszyscy laureaci konkursu zobowiązani są do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów w AM w Katowicach (5 stycznia 2019, godz. 18.00-20.00, Sala Koncertowa AM), a także w jednym koncercie laureatów organizowanym w dniu następnym w parafiach sponsorujących konkurs i do wykonania wówczas utworów wskazanych przez Jury.

21. Rezygnacja z występu w którymkolwiek koncercie laureatów (bez uzyskania zgody organizatora konkursu) pociąga za sobą jednoczesną rezygnację laureata z przyznanych mu wcześniej tytułów i nagród.

VII. REPERTUAR

22. Obowiązuje następujący repertuar konkursowy:

Etap I – czas trwania prezentacji: do 10 minut

1. utwór do wyboru: dowolny utwór sakralny

2. utwór do wyboru: dowolny utwór St. Moniuszki

3. utwór obowiązkowy: kolęda lub pastorałka w języku polskim

4. utwór obowiązkowy: pieśń lub aria operowa obcego kompozytora

Etap II – czas trwania prezentacji: do 15 minut

1. utwór do wyboru: pieśń lub aria operowa polskiego kompozytora

2. utwór do wyboru: dowolna aria oratoryjno-kantatowa lub operowa

3. utwór obowiązkowy: obcojęzyczny utwór sakralny, inny niż w I etapie

4. utwór obowiązkowy: pieśń lub aria operowa St. Moniuszki, inna niż w I etapie

23. W każdym etapie konkursu Uczestnik prezentuje 3 utwory, których łączne wykonanie nie może przekroczyć czasu wskazanego powyżej. Przekroczenie czasu prezentacji może skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu.

Losowanie jednego utworu dowolnego w każdym etapie zostanie dokonane w recepcji konkursu w dniu występu, na godzinę przed prezentacją. Uczestnik konkursu wykonuje wszystkie utwory z pamięci, zarówno podczas przesłuchań konkursowych jak i podczas koncertów laureatów. O kolejności wykonywanych utworów decyduje sam uczestnik.

24. Arie oratoryjno-kantatowe i operowe muszą być wykonywane wyłącznie w oryginalnych tonacjach z zachowaniem właściwego języka kompozycji i rodzaju głosu wykonawcy. Pieśni można wykonywać w dowolnych tonacjach i tłumaczeniach. Strona5

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU

Adres kontaktowy konkursu:

„Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2019”

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33

www.arsetglogia.pl

Konto konkursu:

Posiadacz konta: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Nazwa banku: ING Bank Śląski O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

Tytuł wpłaty: „Ars et Gloria 2019”

Organizatorzy konkursu:

Ks. dr hab. Paweł Sobierajski – organizator główny

tel. (+48)604-484-003; e-mail: [email protected]

in english:

Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, Prof. AM

tel. (+48)501-086-949; e-mail: [email protected]

auf deutsch:

Dr hab. Ewa Biegas, Prof. AM

tel. (+48)501-009-143;e-mail: [email protected]

Sekretariat konkursu:

mgr Katarzyna Ćwiek

tel. (+48)724-466-480; e-mail: [email protected]