Za tekst podstawowy, ostateczny i obowiązujący niniejszego regulaminu uznaje się wyłącznie jego poniższą wersję polskojęzyczną

I. WARUNKI  OGÓLNE 

 1. IV Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars et Gloria” organizowany jest przez Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
 2. Czwarta edycja konkursu odbędzie się w dwóch etapach w następujących terminach:
I etap:            19-20 grudnia 2020 r.            – ONLINE

II etap:           4-6 stycznia 2021 r.              – STACJONARNIE w siedzibie Organizatora

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:

Kategoria I: uczniowie i absolwenci klas wokalnych szkół muzycznych II. stopnia, urodzeni    po 31.12.1995 r.

Kategoria II: studenci studiów wokalnych I. stopnia (studia licencjackie), urodzeni po 31.12.1990 r.

Kategoria III: studenci i absolwenci studiów wokalnych II. stopnia (studia magisterskie),         urodzeni po 31.12.1985 r.

Laureaci głównych nagród poprzednich edycji konkursu mogą wziąć udział w kolejnej edycji pod warunkiem zmiany kategorii na wyższą oraz pod warunkiem przygotowania zupełnie nowego repertuaru.

 1. Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu o wpisaniu na listę uczestników konkursu po spełnieniu do dnia 30.11.2020 r. (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z opłatą konkursową) następujących warunków:

– poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej /wraz z oświadczeniem/ umieszczonej na stronie konkursu (www.arsetgloria.pl) oraz nadesłanie pocztą elektroniczną podpisanej kopii tego dokumentu na adres organizatora głównego: [email protected] do dnia 30.11.2020 r.

– uiszczenie wpisowego (w odpowiedniej wysokości wskazanej w ust. 5) na konto bankowe Akademii Muzycznej w Katowicach: ING Bank Śląski O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875; dopisek: „Ars et Gloria 2021” do dnia 30.11.2020 r.

 1. Wpisowe dla poszczególnych kategorii uczestników wynosi:

Kategoria I:    z własnym pianistą: 100 zł; z pianistą konkursowym w II etapie: 150 zł.

Kategoria II:   z własnym pianistą: 150 zł; z pianistą konkursowym w II etapie: 200 zł.

Kategoria III:  z własnym pianistą: 200 zł; z pianistą konkursowym w II etapie: 250 zł.

 1. Rezygnacja z udziału w konkursie wraz ze zwrotem kwoty wpisowego oraz dokonywanie zmian w repertuarze konkursowym będą możliwe wyłącznie do 10.12.2020 r.
 2. Uczestnik konkursu występujący z prośbą o współpracę z pianistą konkursowym podczas II etapu Konkursu, po uiszczeniu stosowniej opłaty (porównaj punkt 5 regulaminu) zobowiązuje się do:

– nadesłania papierowej kopii nut /odpowiednio uporządkowanych oraz podpisanych przez uczestnika/ na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33; z dopiskiem: „Ars et Gloria 2021 – Nuty”; w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie nadesłane materiały nie zostaną zwrócone;

– nawiązania kontaktu z pianistą konkursowym wskazanym przez organizatorów i umówienia terminu ewentualnych prób.

Nie ma możliwości współpracy z pianistą konkursowym podczas etapu I, a także podczas etapu II, jeżeli odbędzie się on-line.

 1. Koszty pobytu i podróży pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

 

 1. ZAKWATEROWANIE

 

 1. Organizator nie zapewnia ani zakwaterowania ani wyżywienia uczestnikom konkursu oraz ich pianistom. Uczestnicy mogą odpłatnie skorzystać z bazy noclegowej Domu Studenta „Parnas” Akademii Muzycznej (rezerwacja miejsc na hasło: „Ars et Gloria 2021”) oraz usług gastronomicznych Restauracji „Akolada” w gmachu głównym AM w Katowicach.

 

III. NAGRODY

 

 1. Przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

 

NAGRODY GŁÓWNE /kwoty brutto/

 

Kategoria I                            Kategoria II                          Kategoria III                       

I – 1500 zł                              I – 3000 zł                              I – 4000 zł

II – 1000 zł                             II – 2000 zł                             II – 3000 zł

III – 500 zł                              III – 1000 zł                           III – 2000 zł

Wyróżnienia:                        Wyróżnienia:                        Wyróżnienia:

I, II, III                                  I, II, III                                   I, II, III

 

NAGRODY DODATKOWE

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu sakralnego

– udział w Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie arii operowej

– udział w Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektor Biura Koncertowego Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Reginy Gowarzewskiej

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Tomasza Janczaka

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Macieja Puto

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej, Roberta Wasilewskiego

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec

– udział w koncercie filharmonicznym

Studyjne nagranie DVD połączone z transmisją radiową i telewizyjną wykonania.

 1. Jury konkursu zastrzega sobie prawo zmiany ilości nagród głównych i wyróżnień (np. ex aequo). Suma nagród głównych oraz ich wysokość w każdej kategorii nie może ulec zmianie w stosunku do kwot ogłoszonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przewidziano także nagrody pieniężne dla wyróżniających się pianistów-akompaniatorów. Ich wysokość i ilość zostanie podana przy ogłoszeniu wyników konkursu.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE I INNE

 

 1. 1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, każdy z uczestników:
 2. wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć z jego wizerunkiem w czasie Konkursu, na ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
 3. udziela nieodpłatnie Organizatorom Konkursu prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych swych wykonań w trakcie Konkursu na następujących polach eksploatacji:
 4. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku
  i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz / lub DVD lub innych nośnikach,     wyłącznie w celach niekomercyjnych,
 5. b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono, do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 6. c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w literze b – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania       wykonania na wybranych stronach internetowych,

C.wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

 

13.2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Przesłanie karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją jego zapisów.

 

13.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących w budynkach Akademii.

 

13.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do stosowania się do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i przestrzegania przepisów, mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2.

 

 

 1. PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

 

 1. Wykonawców będzie oceniać Jury w następującym składzie:

 

/ostateczny skład Jury zostanie podany w późniejszym terminie/

 

 1. Jury będzie oceniać występy uczestników w skali od 0 do 25 punktów. Werdykt Jury jest ostateczny, nieodwołalny i niezaskarżalny; obrady oraz protokoły z nich są tajne.
 2. Ostateczny harmonogram przesłuchań konkursowych oraz porządek prezentacji uczestników zostaną podane po losowaniu kolejności 15.12.2020 r. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie konkursu w dniu 15.12.2020 r. wraz z ostateczną listą i kolejnością występu uczestników.

W szczególnych sytuacjach Jury zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian w kolejności występowania uczestników konkursu.

Oto harmonogram konkursu /organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego harmonogramu zależnie od obiektywnych uwarunkowań związanych z pandemią i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych/:

 

19.12.2020 – sobota                Przesłuchania online I etapu konkursu, część I – Aula

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

18.00 – 21.00

 

20.12.2020 – niedziela             Przesłuchania online I etapu konkursu, część II – Aula

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

18.00 – 21.00

22.00 – 23.00 Ogłoszenie wyników I etapu – www.arsetgloria.pl

 

4.01.2021 – poniedziałek        Przesłuchania II etapu konkursu – Aula

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

18.00 – 21.00

22.00 – 23.00 Ogłoszenie wyników konkursu – Patio

 

5.01.2021 – wtorek                 11.00 – 13.00: Konsultacje uczestników z Jurorami konkursu

14.00 – 17.00: Próby do koncertu laureatów – Sala Koncertowa

                                               18.00 – 20.00: Koncert laureatów w AM – Sala Koncertowa

 

 1. Kolejność przesłuchań w II etapie konkursu będzie zgodna z kolejnością I etapu konkursu po pominięciu uczestników niezakwalifikowanych do II etapu i zostanie ogłoszona na stronie internetowej konkursu: www.arsetgloria.pl dnia 20.12.2020 r. po 22.00.
 2. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu mają obowiązek zgłosić się osobiście w recepcji konkursu (Patio budynku głównego AM) w dniu poprzedzającym rozpoczęcie II etapu konkursu w godzinach 15.00-21.00 lub w dniu rozpoczęcia prezentacji konkursowej (4.01.2021 r.), najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym czasem występu.
 3. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikowi II etapu konkursu salę do rozśpiewania i zmiany garderoby w dniu występu na pół godziny przed planowanym występem. Próby akustycznej przed występem w sali przesłuchań konkursowych nie przewiduje się.

 

 1. KONCERT LAUREATÓW

 

 1. Wszyscy laureaci konkursu zobowiązani są do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów w AM w Katowicach (5 stycznia 2021 r., godz. 18.00-20.00, Sala Koncertowa AM), a także w jednym koncercie laureatów organizowanym w dniu następnym w parafiach sponsorujących konkurs i do wykonania wówczas utworów wskazanych przez Jury. /organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania koncertów laureatów zależnie od obiektywnych uwarunkowań związanych z pandemią i nieprzewidzianych zdarzeń losowych/.
 2. Rezygnacja z występu w którymkolwiek koncercie laureatów (bez uzyskania zgody organizatora konkursu) pociąga za sobą jednoczesną rezygnację laureata z przyznanych mu wcześniej tytułów i nagród.

 

VII. REPERTUAR

 

 1. Z powodu istniejącego zagrożenia epidemicznego połączonego z koniecznością przestrzegania zasady zachowywania odpowiedniego dystansu fizycznego i unikania kontaktu osobistego szczególnie w dużych grupach ludzi, organizator zarządza przeprowadzenie I etapu konkursu metodą online. W tym celu uczestnik powinien przygotować odpowiednie nagranie DVD repertuaru konkursowego, zarejestrować w odpowiednim formacie oraz umieścić pod wybranym przez siebie adresem na Youtube, a wspomniany adres umieścić w karcie zgłoszeniowej konkursu i przesłać na adres [email protected]  do dnia 15.12.2020 r.

II etap konkursu odbędzie się stacjonarnie w AM w Katowicach w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie. Na wszelki wypadek, gdyby jednak jego stacjonarne przeprowadzenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od organizatora, zarządza się nagranie także repertuaru II etapu konkursu i umieszczenie pod wybranym przez siebie adresem na Youtube, podobnie jak w przypadku I etapu. Niniejszy adres także należy umieścić na karcie zgłoszeniowej i przesłać na adres [email protected]  do dnia 15.12.2020 r

Nagranie z towarzyszeniem pianisty-akompaniatora oprócz możliwie najlepszej jakości dźwięku powinno być także bez zarzutu co do jakości obrazu. Przy odpowiednim oświetleniu kamera powinna rejestrować całą sylwetkę wokalisty w sposób ciągły, nieprzerwany, bez jakiegokolwiek montażu wizji czy fonii podczas rejestracji utworów danego etapu. Nagrania montowane od strony obrazu lub dźwięku będą dyskwalifikowane.

Nagrania powinny być opisane nazwiskami i imionami wykonawców oraz zawierać informację na temat wykonywanego repertuaru (np. Gdy śliczna Panna – polska kolęda tradycyjna; lub: J.S. Bach. Aria Deposuit potentes z „Magnificat”; lub: S. Moniuszko. Na skrzydłach pieśni; lub: 1447. G. Puccini. Aria Liu Signore, ascolta z (I) opery “Turandot”)

 

Obowiązuje następujący repertuar konkursowy:

Etap I: 19-20.12.2020 r. – ONLINE – czas trwania prezentacji: do 10 minut

dowolny artystyczny utwór sakralny

– kolęda lub pastorałka w języku polskim

– pieśń lub aria operowa obcego kompozytora

 

Etap II: 4-6.01.2021 r. – STACJONARNIE – czas trwania prezentacji: do 15 minut

– sakralny artystyczny utwór Maryjny

– obcojęzyczna aria oratoryjna lub operowa

– pieśń lub aria operowa polskiego kompozytora

 

 1. W każdym etapie konkursu Uczestnik prezentuje 3 utwory, których łączne wykonanie nie może przekroczyć czasu wskazanego powyżej. Przekroczenie czasu prezentacji może skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu.

Uczestnik konkursu wykonuje wszystkie utwory z pamięci, zarówno podczas nagrań, przesłuchań konkursowych oraz podczas koncertów laureatów. O kolejności wykonywanych utworów decyduje uczestnik.

 1. Arie oratoryjno-kantatowe i operowe muszą być wykonywane wyłącznie w oryginalnych tonacjach z zachowaniem właściwego języka kompozycji i rodzaju głosu wykonawcy. Pieśni można wykonywać w dowolnych tonacjach i tłumaczeniach, chyba że organizator wyraźne wskazał język prezentacji utworu.

 

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU

 

Adres kontaktowy konkursu:

„Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2021”

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego  w Katowicach

40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33

www.arsetglogia.pl

 

Konto konkursu:

Posiadacz konta: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Nazwa banku: ING Bank Śląski O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

Tytuł wpłaty: „Ars et Gloria 2021”

 

Zespół organizacyjny konkursu:

dr hab. Ewa Biegas, prof. AM, Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM

tel. (+48)501-009-143;e-mail: [email protected] /auf deutsch/

 

dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – organizator główny

tel. (+48)604-484-003; e-mail: [email protected]

           

mgr Katarzyna Ćwiek – sekretarz Jury

tel. (+48)724-466-480; e-mail: [email protected]  /in english/

 

Sekretariat konkursu:

mgr Katarzyna Ćwiek

tel. (+48)724-466-480; e-mail: [email protected]