REGULAMIN  PRAC  JURY  KONKURSU  2021

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, reprezentowany przez dra hab. ks. Pawła Sobierajskiego, który jest Dyrektorem Konkursu.
 2. Dyrektor Konkursu dba o realizację i przebieg Konkursu zgodny z Regulaminem ogólnym oraz Regulaminem Jury; powołuje członków Jury Konkursu, wskazując na jego przewodniczącego prof. dra hab. Grzegorza Biegasa, pedagoga Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; powołuje także sekretarz Jury w sobie mgr Katarzyny Ćwiek, doktorantki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
 3. Obowiązkiem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Jury. W przypadku jego nieobecności pracami Jury kieruje Dyrektor Konkursu lub wyznaczony przez niego członek Jury.
 4. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację, która dotyczy aktualnego zagrożenia epidemicznego, Dyrektor konkursu dokonuje odpowiedniego powołania członków Jury osobno dla I i II etapu Konkursu, by uniemożliwić paraliż prac Jury przez ewentualne zachorowania w sytuacji nasilenia fali pandemii.
 5. Zadaniem Jury Konkursu jest ocena prezentacji programu wokalnego wykonywanego przez uczestników Konkursu w skali 1-25, gdzie poszczególnym cyfrom odpowiadają następujące wartości:
 • 25        bardzo dobry ++
 • 24        bardzo dobry +
 • 23        bardzo dobry
 • 22        bardzo dobry –
 • 21        bardzo dobry – –
 • 20        dobry ++
 • 19        dobry +
 • 18        dobry
 • 17        dobry –
 • 16        dobry – –
 • 15        dostateczny ++
 • 14        dostateczny +
 • 13        dostateczny
 • 12        dostateczny –
 • 11        dostateczny – –
 • 10-1     niedostateczny

Dopuszcza się możliwość stosowania ocen cząstkowych 0,5 punktu.

 1. Ze względu na konieczność przestrzegania limitu czasowego nagrań i występów pod rygorem dyskwalifikacji dopuszcza się ograniczenie liczby zwrotek pieśni zwrotkowych, rezygnację z recytatywów i da capo w ariach oraz skrócenie wstępów i zakończeń instrumentalnych.
 2. Ostateczne decyzje Jury będzie podejmować poprzez jawne głosowanie i przyjmować zwykłą większością głosów /50% + 1/.
 3. Do momentu ogłoszenia wyników Konkursu Jurorzy nie będą publicznie ujawniać swoich ocen, wyników poszczególnych etapów Konkursu oraz rezultatu obrad Jury, które są poufne.
 4. D obowiązków członka Jury należy przesłuchanie i ocena wszystkich uczestników Konkursu w danym etapie, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, a także udział w posiedzeniach Jury.
 5. Członek Jury nie może oceniać własnych studentów, którzy:
 • są z nim spokrewnieni,
 • są aktualnie jego uczniami lub byli w latach 2017-2020,
 • mieli u niego lekcje, kursy, konsultacje w okresie 6 ostatnich miesięcy,
 • przygotowywali wraz z nim prezentowane nagrania utworów konkursowych.

W powyższych przypadkach Juror wpisuje takiemu studentowi na karcie ocen literę „S”.

 1. Po każdym etapie przesłuchań Jurorzy dokonują oceny wszystkich występujących uczestników na specjalnych kartach oceny, podpisując je przed oddaniem Sekretarzowi Jury. Karty oceny pozostaną w archiwum Konkursu i będą tajne.
 2. Sekretarz Jury oblicza średnią arytmetyczną ocen danego uczestnika, dzieląc sumę przyznanych mu punktów przez liczbę oceniających Jurorów z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. W przypadku oceny końcowej sumuje się liczbę punktów zdobytych w I i II etapie Konkursu.
 4. Po zakończeniu I etapu Konkursu Sekretarz Jury przedstawi Jurorom otrzymane wyniki bez ujawniania nazwisk uczestników. Nazwiska uczestników zostaną ujawnione osobno wyłącznie w porządku alfabetycznym. Jury w głosowaniu zadecyduje o liczbie uczestników II etapu, promując maksymalnie 40 osób do finału Konkursu. Nazwiska uczestników II etapu zostaną ogłoszone na stornie Konkursu w porządku alfabetycznym z podziałem na poszczególne kategorie.
 5. Po zakończeniu II etapu Konkursu Sekretarz Jury przedstawi Jurorom otrzymane wyniki bez ujawniania nazwisk uczestników. Nazwiska uczestników zostaną ujawnione osobno wyłącznie w porządku alfabetycznym. Po dyskusji lub jawnym głosowaniu, które zarządza prowadzący obrady /Przewodniczący lub w szczególnym przypadku Dyrektor Konkursu/, Jury decyduje o kwalifikacji uczestników do grona laureatów Konkursu.
 6. Po kwalifikacji do grona laureatów Konkursu Sekretarz ujawnia listę uczestników teraz jednak wraz z otrzymaną punktacją. Na podstawie tych danych Jury przyznaje nagrody regulaminowe oraz pozaregulaminowe. Gdyby w oparciu o daną punktację nie udało się wyłonić laureatów poszczególnych nagród oraz wyróżnień w danej kategorii /np. identyczna punktacja/, prowadzący obrady na wniosek Dyrektora Konkursu może zarządzić dodatkowe głosowanie. Tym razem jednak jest to głosowanie tajne, w którym obowiązuje także zwykła większość głosów /50% + 1/.
 7. Każdy Juror może zgłosić pisemnie nazwisko dwóch pianistów-akompaniatorów występujących w I lub II etapie Konkursu jako pretendentów do nagrody specjalnej dla wyróżniającego się pianisty.
 8. Jury może zmienić układ oraz wartość nagród określonych w Regulaminie Konkursu, z następującymi zastrzeżeniami:
 • wysokość i suma nagród przewidzianych regulaminem nie zostanie zmieniona,
 • wolno przyznawać nagrody „ex aequo” poza nagrodami za I miejsca, które będą przyznawane albo jednej konkretnej osobie w każdej kategorii, albo w ogóle nie będą przyznane.
 1. Problemy nadzwyczajne, o których nie mówi niniejszy regulamin, będą rozwiązywane na drodze głosowania z zachowaniem zasady zwykłej większości głosów /50% + 1/. Obrady Jury są tajne, a ich wyniki są nieodwołalne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 2. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane tuż po zakończeniu obrad Jury na stronie Konkursu.
 3. Niniejszy regulamin został sporządzony wyłącznie w języku polskim i zostanie ujawniony uczestnikom Konkursu przed jego rozpoczęciem.